The Chemistry and Biology of Nakiterpiosin – C-nor-D-Homosteroids

Shuanhu Gaoa, Qiaoling Wanga, Gelin Wanga, Brett Lomenick, Jie Liuc, Chih-Wei Fand, Lih-Wen Dengc, Jing Huangb, Lawrence Lumd, Chuo Chen. (2012) The Chemistry and Biology of Nakiterpiosin – C-nor-D-Homosteroids. Synlette DOI: 10.1055/s-0031-1290460