Chemical genetics screen for enhancers of rapamycin identifies a specific inhibitor of an SCF family E3 ubiquitin ligase

Mariam Aghajan, Nao Jonai, Karin Flick, Fei Fu, Manlin Luo, Xiaolu Cai, Ikram Ouni, Nathan Pierce, Xiaobo Tang, Brett Lomenick, Robert Damoiseaux, Rui Hao, Pierre M del Moral, Rati Verma, Ying Li, Cheng Li, Kendall N Houk, Michael E Jung, Ning Zheng, Lan Huang, Raymond J Deshaies, Peter Kaiser, Jing Huang. (2010) Chemical genetics screen for enhancers of rapamycin identifies a specific inhibitor of an SCF family E3 ubiquitin ligase. Nature Biotechnology DOI: 10.1038/nbt.1645